Na temelju članka 13. i 18. te članka 55. st. 1. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) i članka 14. Statuta, Skupština Lovačkog saveza Istarske županije na sjednici održanoj 29. kolovoza 2015. u Golašu donijela je

STATUT
LOVAČKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljne odredbe

Članak 1.

Lovački savez Istarske županije (u daljnjem tekstu: Savez) je udruga u koju se zbog osobita značaja i promidžbe lovstva u Istarskoj županiji, a u cilju unapređivanja uzgoja, zaštite i lova divljači, učlanjuju lovačke udruge, ovlaštenici prava lova u Istarskoj županiji, te druge osobe iz djelatnosti lovstva.
Savez je pravna osoba.

Naziv i sjedište

Članak 2.

Naziv Saveza je Lovački savez Istarske županije, a skraćeni naziv je LSIŽ.

Sjedište Saveza je u Poreču, St. Kaligari 50.

Zastupanje

Članak 3.

Savez predstavlja i zastupa predsjednik Saveza.

Pečat, znak i zastava Saveza

Članak 4.

Savez ima svoj pečat.

Znak Saveza je okruglog oblika. U sredini znaka nalazi se trčka (jarebica) zaokružena grančicom pletera od hrasta. Na donjem dijelu znaka nalazi se slika istarskog kratkodlakog goniča. Kad se rabi izvan pečata, na gornjoj strani znaka su riječi “Lovački savez” , a na donjoj strani su riječi “Istarske županije”.

Zastava Saveza je zelene boje pravokutnog oblika veličine 1×2 m. U lijevom gornjem kutu nalazi se znak Hrvatskog lovačkog saveza bijele boje, a u sredini zastave utisnut je znak Saveza zlatne boje. Zastava je obrubljena resicama zlatne boje.

Područje djelovanja sukladno ciljevima

Članak 5.

Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva i obavljanju poslova utvrđenih ovim Statutom, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, Statutom Hrvatskog lovačkog saveza, kao i drugim aktima koje sam donese ili prihvati

Savez je član Hrvatskog lovačkog saveza, predstavljen sa 3 predstavnika u Skupštini hrvatskog lovačkog saveza, od kojih je jedan član Izvršnog odbora Hrvatskog lovačkog saveza.

Predstavnici u Skupštini i Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog saveza biraju se iz sastava tijela i službi Saveza.

Članak 6.

U obavljanju svojih djelatnosti Savez surađuje sa nadležnim županijskim i državnim tijelima i službama, te drugim ustanovama, udrugama, savezima, pravnim i fizičkim osobama.

Ciljevi

Članak 7.

Ciljevi Saveza jesu:

 • promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša, te poštivanja prirodnih i društvenih pravila,
 • unaprjeđenje lovnog odgoja i izobrazbe, te razvoj lovne etike među lovcima,
 • razvoj i unaprjeđenje lovne kinologije i lovnog streljaštva,
 • uzgoj, zaštita i lov divljači,
 • zaštita interesa, te pomoć u organizaciji i djelovanju svojih članova,
 • utjecaj na donošenje propisa iz oblasti lovstva,
 • i drugi slični ciljevi koji su u interesu lovstva i članova Saveza.

Članak 8.

Ciljana skupina su lovci.

Djelatnosti za ostvarivanje ciljeva

Članak 9.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Savez poduzima slijedeće djelatnosti:

 • objedinjava rad svih ovlaštenika prava lova u Istarskoj županiji prema važećim propisima,
 • zajedno s Hrvatskim lovačkim savezom organizira lovačke ispite, te ispite za lovočuvare i za ocjenjivače trofeja, kao i drugačije oblike izobrazbe iz oblasti lovstva,
 • neposredno, kao ovlaštenik prava lova podučava svoje članove uzornom gospodarenju lovištima,
 • organizira i pruža pomoć lovcima putem Hrvatskog lovačkog saveza osiguravanjem za nezgode u lovu,
 • organizira lovno-kinološka i lovno-streljačka takmičenja, te lovačke izložbe,
 • pribavlja vlastita, zajednička i državna lovišta za svoje potrebe radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Saveza,
 • gospodari lovištima, provodeći radnje i poduzimajući mjere uzgoja, zaštite i lova divljači, sukladno propisima o lovu,
 • potiče svoje članove na suradnju s ustanovama, pravnim i fizičkim osobama u gospodarskom razvoju lovnog turizma,
 • po potrebi sukladno propisima osniva trgovačka društva za bavljenje lovom kao gospodarskom djelatnošću,
 • razvija protupožarnu zaštitu, naročito šuma i drugih otvorenih prostora, čuva prirodu i okoliš od zagađenja, štiti ugrožene životinjske i biljne vrste, te poduzima druge slične zaštitne ekološke aktivnosti od općeg interesa,
 • surađuje sa znanstveno-istraživačkim i stručnim institucijama radi ostvarivanja znanstveno-istraživačkih i stručnih aktivnosti u oblasti lova i lovne kinologije,
 • osigurava sredstva za svoj rad,
 • obavlja i druge djelatnosti za ostvarenje svojih ciljeva, predviđene zakonom, podzakonskim propisima, Statutom Hrvatskog lovačkog saveza i odredbama ovog Statuta.
 • djelatnost Saveza je lovstvo.

Javnost djelovanja

Članak 10.

Savez izvješćuje članstvo o svom radu podnošenjem izvješća svojih tijela.
Savez izvješćuje javnost o svom radu sukladno aktima društva i zakonskim propisima.

Obveze i prava članova Društva

Članak 11.

U Savez se učlanjuju lovačke udruge, ovlaštenici prava lova u Istarskoj Županiji, te druge osobe iz djelatnosti lovstva.
U Savez se mogu učlaniti i druge osobe s istim ili sličnim interesima i ciljevima kakve ima Savez.
Prijemom u članstvo Saveza, osoba automatizmom postaje članica Hrvatskog lovačkog saveza sa svim pravima i obvezama koje proizlaze iz Statuta i drugih akata Hrvatskog lovačkog saveza.

Članak 12.

Osobe koje nisu ovlaštenici prava lova nemaju pravo glasa u Skupštini Saveza.
Predstavnik lovačke udruge i kad ona nije ovlaštenik prava lova, ima u Skupštini pravo glasa.

Članak 13.

O prijemu i brisanju iz članstva Saveza odlučuje Izvršni odbor Saveza.
Na odluku Izvršnog odbora o prijemu i brisanju iz članstva, u roku od 15 dana može se podnijeti prigovor Skupštini Saveza, čija je odluka konačna.

Članak 14.

Izvršavanjem svojih djelatnosti Savez osigurava zaštitu prava i interesa svojih članova.
Članovi Saveza su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i obaveza, sukladno ovom Statutu.

Članak 15.

Članovi Saveza dužni su poštivati odredbe ovog Statuta i drugih akata Saveza, te odluke Skupštine i drugih tijela Saveza. Sadržaj popisa članova određen je Zakonom o udrugama (Narodne novine broj 74/14). Popis članova vodi tajnik Saveza.

Članak 16.

Članovi Saveza su stegovno odgovorni za povrede članskih dužnosti.
Stegovni sud u prvom stupnju vodi postupak i izriče prvostupanjske stegovne mjere članovima Saveza protiv kojih je pokrenut stegovni postupak.

Članak 17.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Stegovnom sudu podnosi Izvršni odbor.

Članak 18.

Protiv odluke Stegovnog suda može se izjaviti žalba Skupštini Saveza kao drugostupanjskom tijelu, čija je odluka konačna.

Članak 19.

Član Saveza protiv kojega se pokreće i vodi stegovni postupak ima u tijeku cijelog stegovnog postupka pravo biti upoznat sa dokumentacijom postupka, iznositi svoju obranu i očitovanja u vezi optužbi i dokaza, odnosno imati ravnopravan položaj stranke u postupku.

Članak 20.

Stegovne povrede, stegovne mjere i stegovni postupak propisuje se Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku kojega donosi Skupština Saveza.

Tijela saveza

Članak 21.

Tijela Saveza su:

 • Skupština Saveza,
 • Izvršni odbor Skupštine Saveza,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsjednik Saveza i
 • Stegovni sud

Službe Saveza su:

 • Radna tijela Izvršnog odbora Skupštine Saveza,
 • Tajnik Izvršnog odbora Skupštine Saveza,
 • Stručna služba,
 • Lovni uredi.

Skupština

Članak 22.

Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja Savezom.
Svaki član Saveza ima u Skupštini jednog predstavnika. Izuzetno, lovačka udruga – članica Saveza koja ima preko 150 članova, u Skupštini ima dva predstavnika.

Članak 23.

Mandat svim predstavnicima u Skupštini traje 4 godine.
Svaki predstavnik može biti ponovno imenovan za predstavnika u Skupštini, bez ograničenja broja mandata.
Predstavnik u Skupštini može i prije isteka mandata biti opozvan od strane člana Saveza kojega predstavlja.

Članak 24.

Lovačka udruga, ovlaštenik prava lova i druga osoba može sudjelovati u radu Skupštine dok je članica Saveza.

Članak 25.

Skupština:

 • donosi Statut Saveza i Poslovnik o svom radu,
 • donosi opće akte i odluke po prijedlogu Izvršnog odbora,
 • utvrđuje zadaće Saveza u razvoju i unapređenju lovstva u Županiji,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
 • odlučuje o visini članarine i doprinosa članova Saveza,
 • bira i opoziva predsjednika i dopredsjednika Saveza, članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda,
 • osniva i ukida lovne urede,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza

 

Zbog djelotvornosti, učinkovitosti i svrsishodnosti rada Saveza, Skupština može dio svojih ovlasti prenijeti na Izvršni odbor, osim donošenja Statuta, poslovnika i izbora tijela Saveza.

Članak 26.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje kao redovna, a svake četvrte godine kao izborna.
Izvanredne sjednice Skupštine mogu se održavati uvijek, prema potrebi.

Članak 27.

Skupštinu, pisanim prijedlogom dnevnog reda, datumom i mjestom održavanja saziva Predsjednik Saveza na osobnu inicijativu, ili na zahtjev 1/3 članova Skupštine uz obrazloženje razloga sazivanja.
Uredan zahtjev za sazivanje, dostavlja se Predsjedniku sa povratnicom, koji je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu najkasnije u roku petnaest dana od dana primitka zahtjeva.
U slučaju da Predsjednik ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagatelja u propisanom roku, predlagatelji imaju pravo sami sazvati izvanrednu Skupštinu sa istim dnevnim redom, a njome rukovodi radno predsjedništvo.
Predlagatelji isti poziv upućuju i svim članovima Skupštine.
U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu saziva zadnji predsjednik, odnosno zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga, a u slučaju njegove spriječenosti, Skupštinu može sazvati dopredsjednik ili se Skupština saziva na način kao izvanredna Skupština.

Članak 28.

Sjednicu Skupštine vodi Predsjednik Saveza.
Skupština Saveza pravovaljano odlučuje većinom glasova ako je sjednici prisutna natpolovična većina predstavnika članova Saveza s pravom glasa, a pravovaljane odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih predstavnika članova Saveza sa pravom glasa, osim za donošenje odluka za koje je ovim Statutom određena drugačija većina glasova. Na sjednicama Skupštine Saveza glasovanje je javno ako Skupština drugačije ne odluči. Način rada i sazivanja Skupštine propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Izvršni odbor

Članak 29.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine Saveza koje izvršava odluke i zaključke Skupštine, vodi poslovanje Saveza, te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članak 30.

Izvršni odbor ima ukupno 7 članova.
Skupština bira članove Izvršnog odbora između članova Skupštine na mandat od 4 godine, na prijedlog članova Skupštine Saveza iz pojedinog lovnog ureda.
Između izabranih članova Izvršnog odbora, Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Saveza.

Članak 31.

Izvršni odbor obavlja osobito slijedeće poslove i zadatke:

 • utvrđuje prijedloge općih akata i odluka koje donosi Skupština Saveza,
 • osniva stručnu službu Saveza i utvrđuje uvjete njezina rada u skladu s propisima,
 • izabire tajnika Saveza
 • izabire članove u Skupštinu i Izvršni odbor Hrvatskog lovačkog saveza,
 • podnosi Skupštini izvješće o svom radu i financijsko materijalnom poslovanju Saveza,
 • predlaže plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • predlaže godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o prijemu u članstvo Saveza,
 • bira i opoziva likvidatora,
 • donosi pravilnike, opće i pojedinačne akte, te poduzima druge potrebne mjere radi
 • izvršavanja zadaća utvrđenih odlukama Skupštine,
 • predlaže i usuglašava kalendar lova i lovni red za sve članove Saveza,
 • imenuje voditelja lovnog ureda,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza, poslove koje mu povjeri Skupština Saveza, kao i poslove kojima se ostvaruju ciljevi i djelatnosti Saveza.

Članak 32.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje većinom glasova ako je u donošenju odluke sudjelovalo više od polovine svih članova Izvršnog odbora.
Sjednice Izvršnog odbora se u iznimnim slučajevima mogu obaviti i telefonskim putem.

Nadzorni odbor

Članak 33.

Nadzorni odbor nadzire:

 • rad svih tijela Saveza,
 • primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Saveza, i
 • materijalno – financijsko poslovanje Saveza.

Članak 34.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština između svojih članova na mandat od 4 godine.
Članovi Nadzornog odbora, osim članovi Skupštine, ne mogu biti i članovi drugih tijela Saveza.
Nadzorni odbor ima 3 člana.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi pod predsjedanjem predsjednika Nadzornog odbora koji je i saziva.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici.

Članak 35.

Nadzorni odbor dužan je Predsjednika, Izvršni odbor i Skupštinu upozoriti na nepravilni rad tijela Saveza, na propuste u primjeni Statuta, te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Saveza.
Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati financijsko-materijalno poslovanje Saveza.
O svom radu Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu Saveza najmanje jedanput godišnje.
Sva tijela Saveza i stručna služba dužni su Nadzornom odboru davati podatke, omogućiti mu uvid u dokumentaciju i druge podatke što ih zatraži, te ga izvijestiti što su učinili u svezi s njegovim upozorenjima i prijedlozima.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako su odluku utvrdila 2 člana Nadzornog odbora.

Predsjednik saveza

Članak 36.

Predsjednika Saveza (u daljnjem tekstu: Predsjednik) izabire Skupština saveza između izabranih članova Izvršnog odbora na mandat od 4 godine.
Predsjednik predstavlja i zastupa Savez.
Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine te predlaže dnevni red.
Predsjednik se brine da rad Saveza i njegovih tijela bude u skladu sa zakonom, drugim propisima, Statutom Hrvatskog lovačkog saveza i ovim Statutom, a odgovoran je i za pravilan rad Saveza i njegovih tijela.
Predsjednik može odgoditi izvršenje odnosno objavljivanje zaključaka svakog tijela Saveza ako ih smatra nezakonitim, suprotnim Statutu i drugim propisima i ciljevima.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

Članak 37.

Predsjednika bira Skupština Saveza.
Predsjednik se bira i razrješava natpolovičnom većinom svih članova Skupštine – predstavnika članova saveza s pravom glasa.
Skupština Saveza može razriješiti Predsjednika i prije isteka mandata ukoliko, prema ocjeni Skupštine, postavljene mu zadatke ne izvršava uspješno.
U slučaju ostavke ili razrješenja Predsjednika, na istoj sjednici Skupštine i pod istom točkom dnevnog reda mora se izabrati novi Predsjednik Saveza.
Savez ima dopredsjednika (u daljnjem tekstu: dopredsjednik) koji se bira između članova Izvršnog odbora i razrješava na isti način i po postupku utvrđenom ovim Statutom za Predsjednika.
Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Stegovni sud

Članak 38.

Stegovni sud ima 5 članova, a bira ih Skupština Saveza na mandat od 4 godine.

Članak 39.

Stegovni sud obavlja poslove određene ovim Statutom i Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku.

Radna tijela Izvršnog odbora

Članak 40.

Radi obavljanja djelatnosti i ostvarenja ciljeva Saveza, Izvršni odbor može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Tajnik Saveza

Članak 41.

Za obavljanje poslova i zadataka Saveza na neodređeno vrijeme upošljava se tajnik Saveza (u daljnjem tekstu: tajnik).
Tajnika izabire i zapošljava Izvršni odbor.

Članak 42.

Tajnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • brine se o izvršavanju zadaća Izvršnog odbora,
 • brine se o pripremi programa rada Saveza, financijskog plana, prijedloga općih akata, odluka i zaključaka koje donose Izvršni odbor i Skupština Saveza,
 • brine se o izvršenju programa i financijskog plana Saveza,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom kao i poslove koje mu povjere predsjednik i Izvršni odbor.
 • Za svoj rad tajnik odgovara Izvršnom odboru i predsjedniku.

Stručna služba

Članak 43.

Radi izvršavanja poslova iz djelatnosti Saveza, kao što su administrativni, lovnogospodarski, lovočuvarski i drugi slični poslovi, Izvršni odbor može osnovati Stručnu službu Saveza.
Ustroj, zadaću i način rada Stručne službe utvrđuje Izvršni odbor posebnim pravilnikom.

Lovni uredi

Članak 44.

Skupština Saveza posebnom odlukom osniva 7 lovnih ureda kao ispostava Saveza na području Istarske županije – u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli i Rovinju.
Odlukom o osnivanju lovnih ureda određuju se redovni članovi Saveza koji su obuhvaćeni pojedinim lovnim uredom.
U radu lovnog ureda sudjeluju osobe ovlaštene za zastupanje članova Saveza s područja lovnog ureda.
Osobe ovlaštene za zastupanje članova Saveza mogu pisano ovlastiti drugu fizičku osobu za sudjelovanje u radu određenog lovnog ureda.

Članak 45.

Lovni ured:

 • koordinira rad između Saveza i ovlašteniuka prava lova na području lovnog ureda,
 • na temelju odluka tijela Saveza, operativno surađuje s državnim tijelima kao i s tijelima područne (regionalne) te lokalne samouprave i uprave na svom području,
 • prikuplja razne podatke za potrebe Saveza,
 • vrši obračun članarine za članove Saveza na svom području,
 • brine se o lovnim pripravnicima na svom području i sudjeluje u pripremama polaganja lovačkih ispita,
 • obavlja i druge poslove prema potrebama Saveza.

Članak 46.

Lovni uredi nisu pravne osobe.
Visina sredstava potrebna za rad pojedinih lovnih ureda utvrđuje se financijskim planom Saveza.

Likvidator

Članak 47.

Likvidator Saveza je fizička ili pravna osoba, koja se kao likvidator upisuje u Registar udruga.
Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz Registra udruga.

Članak 48.

Likvidatora bira i opoziva Izvršni odbor.
Izvršni odbor može uvijek opozvati likvidatora i izabrati novoga.
Na temelju odluke Izvršnog odbora Predsjednik Saveza podnosi zahtjev za upis, odnosno brisanje likvidatora iz Registra udruga.

Prestanak Saveza

Članak 49.

Savez prestaje postojati kada se ispune neke od zakonskih pretpostavki predviđenih posebnim propisima ili odlukom Skupštine Saveza.
Odluku o prestanku Saveza donosi njegova Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine – predstavnika članova Saveza s pravom glasa.

Imovina Saveza

Članak 50.

Imovinu Saveza čine:

 1. novčana sredstva,
 2. nekretnine,
 3. pokretne stvari,
 4. imovinska prava.

Članak 51.

Savez stječe prihode za svoj rad:

 1. članarinama i članskim doprinosima članica,
 2. dobrovoljnim prilozima i darovima,
 3. iz djelatnosti kojima Savez ostvaruje svoje zadaće u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 4. od gospodarske i druge djelatnosti kojima se Savez bavi u skladu sa zakonom, posebnim propisima i ovim Statutom,
 5. dotacijama i na druge zakonite načine.

Članak 52.

Materijalno-financijska sredstva Saveza (u daljnjem tekstu: sredstva) koriste se za ostvarivanje ciljeva Saveza u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Saveza.
Sredstvima Saveza upravljaju Skupština Saveza i Izvršni odbor u skladu s ovim Statutom.

Članak 53.

Svi prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se financijskim planom.
Financijski plan za kalendarsku godinu donosi Skupština Saveza.
Nakon završetka kalendarske godine donosi se završni račun.

Članak 54.

Predsjednik Saveza je naredbodavac za izvršenje financijskog plana u skladu s odlukama Izvršnog odbora i Skupštine donesenih na temelju programa rada i financijskog plana Saveza.

Postupak s imovinom u slučaju prestanka Saveza

Članak 55.

U slučaju prestanka postojanja Saveza, nakon namirenja vjerovnika, sudskih, likvidacijskih i ostalih troškova, preostala imovina Saveza predat će se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na temelju posebne odluke Skupštine Saveza.

Članak 56.

Ako preostalom imovinom, nakon prestanka postojanja Saveza, iz bilo kojih razloga ne bude moguće raspolagati sukladno prethodnom članku ovog Statuta, tu preostalu imovinu stječe Istarska županija, odnosno jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Saveza.

Rješavanja sporova i sukoba interesa

Članak 57.

Svaki član Saveza dužan se izuzeti od odlučivanja u tijelima Saveza, kada se odlučuje o njegovim pravima i obvezama ako bi njegovo sudjelovanje u odlučivanju predstavljalo sukob interesa.

Članak 58.

Izvršni odbor Saveza posreduje u slučaju spornih odnosa pojedinih članova s Savezom ili između članova Saveza, u stvarima koje se u bitnome odnose na djelovanja Saveza.
Izvršni odbor će uvijek nastojati postići dogovorno rješenje spora, sukladno propisima, Statutu i aktima Saveza, uključujući sva tijela Saveza prema njihovim nadležnostima.

Akti Saveza

Članak 59.

Statut Saveza osnovni je opći akt.
Svi drugi akti Saveza moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Članak 60.

Izmjene i dopune Statuta Saveza donose se prema postupku za donošenje Statuta.
Postupak izmjene i dopune Statuta pokreće:
– Izvršni odbor Skupštine Saveza,
– najmanje trećina članova Skupštine – predstavnika članova Saveza s pravom glasa.
Vjerodostojno tumačenje odredbi Statuta daje Skupština Saveza.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 61.

Ustroj i donošenje općih akata Društva uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 62.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti dosadašnji Statut Saveza od 15.03.2002.

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se nakon upisa u Registar udruga.

 

Broj: 1 / S / 2015.
Poreč, 29. kolovoza 2015.