Na temelju članka 27. stavka 2 Statuta, Skupština Lovačkog saveza Istarske županije na sjednici održanoj 15.03.2002. donijela je ovaj

PRAVILNIK
o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku

I. Osnovne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se povrede članskih dužnosti, stegovne mjere i stegovni postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti članova Lovačkog saveza Istarske županije ( u daljnjem tekstu: Savez) koji povrijede članske dužnosti.

 

Članak 2.

Stegovni sud Saveza u svom postupanju primjenjuje ovaj Pravilnik, Statut i druge odgovarajuće propise.

II. Povrede članskih dužnosti

Članak 3.

Stegovno su odgovorni članovi Saveza koji izvrše povrede članskih dužnosti ili neizvršavanjem članskih obveza nanose štetu Savezu.
Povrede članske dužnosti su:

  • neprovođenje odluka tijela Saveza i Hrvatskog lovačkog saveza, kao i obveza utvrđenih Statutom i drugim aktima Saveza,
  • narušavanje ugleda Saveza i njegovih članova,
  • povrede lovne etike i opće prihvaćenih ponašanja u svezi s lovom,
  • povrede propisa kojima se narušava ugled Saveza utvrđene pravomoćnim sudskim odlukama u kaznenom i prekršajnom postupku, te odlukama drugih nadležnih državnih tijela.

III. Stegovne mjere

Članak 4.

Za povrede članske dužnosti propisuju se slijedeće stegovne mjere:
1. Opomena,
2. Isključenje iz članstva Saveza u trajanju od 1 godine,
3. Isključenje iz Saveza

IV. Stegovni postupak

Članak 5.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 6.

Zahtjev se putem stručne službe Saveza podnosi Stegovnom sudu u pismenom obliku.

 

Članak 7.

Zahtjev mora sadržavati:
– naziv, MB i sjedište, odnosno ime i prezime, JMBG i adresu izvršitelja povrede članske dužnosti,
– vrijeme i mjesto izvršenja povrede članske dužnosti,
– dokaze o izvršenoj povredi članske dužnosti,
– odredbe općih akata Saveza i drugih propisa kojima je propisana takva povreda članske dužnosti i stegovne mjere,
– ostale podatke koji su nužni, potrebni ili korisni za utvrđivanje istine o povredi članske dužnosti.

 

Članak 8.

Stegovni sud, nakon što je primio i upoznao se sa zahtjevom, po svojoj ocjeni eventualno traži dopunu zahtjeva te zakazuje javnu usmenu raspravu.
Ako Stegovni sud utvrdi da je zahtjev podnesen od neovlaštenog podnositelja, neće sazivati javnu raspravu već će zahtjev proslijediti Izvršnom i nadzornom odboru i o tome obavijestiti podnositelja.

 

Članak 9.

Na javnoj raspravi Stegovni sud će utvrditi i javno obznaniti sadržaj zahtjeva, a nakon toga od člana Saveza protiv kojega je podnesen zahtjev zatražiti da se izjasni o zahtjevu.
Na javnoj raspravi će Stegovni sud provesti predložene i druge dokaze po svom nahođenju u cilju utvrđivanja postojanja i stupnja odgovornosti člana saveza protiv kojega je podnesen zahtjev.

 

Članak 10.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 11.

Stegovni sud može:
– osloboditi odgovornosti člana Saveza protiv kojega je podnesen zahtjev,
– obustaviti postupak,
– člana Saveza protiv kojeg je podnesen zahtjev proglasiti krivim i izreći mu jednu od stegovnih mjera utvrđenih ovim Pravilnikom.

 

Članak 12.

Odluku o oslobađanju člana donosi se:
– ako radnja zbog koje je postupak pokrenut nije povreda članske dužnosti;
– ako postoje okolnosti koje isključuju odgovornost člana Saveza protiv kojega je podnesen zahtjev;
– ako nema dokaza o počinjenoj povredi članske dužnosti.

 

Članak 13.

Odluka o obustavi postupka donosi se ako je nastupila zastara za pokretanje i vođenje stegovnog postupka.
Zastara za pokretanje i vođenje Stegovnog postupka nastupa u roku od jedne godine od dana saznanja o učinjenoj povredi članske dužnosti, odnosno u roku od dvije godine od kada je povreda počinjena.
Za povredu članskih dužnosti iz članka 3. stavak 2. alineja 4. ovog Pravilnika, rokovi zastare teku od dana pravomoćnosti odluke suda ili drugog državnog tijela kojom je utvrđena povreda propisa.

 

Članak 14.

Stegovni sud, temeljem odredbi Statuta, ima 5 članova.
Članovi Stegovnog suda između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

 

Članak 15.

Stegovni sud provodi postupak i odlučuje u vijeću od 3 člana od kojih je jedan član obavezno predsjednik Stegovnog suda ili njegov zamjenik.
Predsjednik Stegovnog suda odnosno njegov zamjenik sazivaju javne rasprave, potpisuju zapisnike i odluke sa sjednica koje su oni vodili.
U radu vijeća u pojedinom slučaju neće sudjelovati član Stegovnog suda odnosno njegov predsjednik ili zamjenik, ako se odlučuje o stegovnoj odgovornosti člana Saveza koji ima sjedište odnosno adresu na području lovnog ureda na kojem prebiva i dotični član Stegovnog suda.

 

Članak 16.

Stegovni sud odlučuje većinom glasova članova sastava koji je proveo javnu raspravu.

 

Članak 17.

Odluka Stegovnog suda se u roku od 15 dana nakon održane javne rasprave u pismenom obliku dostavlja članu Saveza protiv kojega se provodi postupak i Izvršnom odboru.

 

Članak 18.

Član Saveza protiv kojeg se provodi postupak i Izvršni odbor, u roku od 15 dana od prijema odluke Stegovnog suda mogu protiv te odluke podnijeti žalbu Skupštini Saveza koja je o žalbi dužna odlučiti na svojoj prvoj sjednici.

 

Članak 19.

Skupština Saveza može:
– odbiti žalbu i potvrditi odluku Stegovnog suda;
– uvažiti žalbu i odluku preinačiti;
– uvažiti žalbu, odluku poništiti i vratiti je Stegovnom sudu na ponovni postupak.

 

Članak 20.

Odluka o žalbi u stegovnom postupku će se u roku od 15 dana od donošenja dostaviti članu protiv kojega se provodi postupak i Izvršnom odboru.

V. Završne odredbe

Članak 21.

Na radnje u stegovnom postupku koje nisu uređene ovim Pravilnikom, po potrebi se primjenjuju odredbe kaznenog postupka.

 

Članak 22.

O izrečenim stegovnim mjerama i njihovom izvršenju, stručna služba Saveza vodi evidenciju a arhivom u koju se ulažu spisi o stegovnim postupcima.

 

Članak 23.

Stegovna mjera se izvršava tako da se odluka Stegovnog suda, odnosno Skupštine dostavi članu Saveza kojemu je ona izrečena i stručnoj službi Saveza u pismenom obliku s klauzulom da je izvršna i od kada teče vrijeme te mjere.

 

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.