Na temelju članka 14. Statuta Lovačkog saveza Istarske županije (pročišćeni tekst od 01.06.1999. godine) Skupština Lovačkog saveza Istarske županije na sjednici održanoj dana 28.01.2000. donijela je

PRAVILNIK
o priznanjima za doprinos lovstvu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

  • vrste priznanja Lovačkog saveza istarske županije ( u daljnjem tekstu: Saveza),
  • kriteriji za dodjelu priznanja,
  • postupak dodjele i
  • ostale odredbe u svezi s priznanjima.

 

Članak 2.

Kao priznanja Saveza za doprinos lovstvu utvrđuju se po slijedećim nazivima i redoslijedu važnosti:

  1. plaketa,
  2. povelja,
  3. zahvalnica.

 

Članak 3.

Plaketa se sastoji od 2 dijela, i to:

  1. od metala u obliku pločica na kojemu je ugravirano ili reljefno izveden znak Saveza,
  2. od pismenog priznanja na kojemu se navode podaci o Savezu, pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj se dodjeljuje priznanje, oznaku da se radi o plaketi za doprinos lovstvu sa pobližim odredbama o vrsti doprinosa, datumom dodjele i evidencijskim brojem, pečatom i potpisom Predsjednika Saveza.

Članak 4.

Povelja je pismeno priznanje na kojem se navode podaci o Savezu, pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj se dodjeljuje priznanje, oznaka da se radi o povelji za doprinos lovstvu sa pobližim odredbama o vrsti doprinosa, datumom dodjele i evidencijskim brojem, pečatom i potpisom Predsjednika Saveza.

 

Članak 5.

Zahvalnica je pismeno priznanje na kojem se navode podaci o Savezu, pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj se dodjeljuje priznanje, oznaka da se radi o zahvalnici za doprinos lovstvu sa pobližim odredbama o vrsti doprinosa, datumom dodjele i evidencijskim brojem, pečatom i potpisom Predsjednika Saveza.

 

Članak 6.

Priznanja po ovom Pravilniku dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za doprinos unaprjeđenju lovstva uzgojem i zaštitom divljači, zaštitom prirode i okoliša, razvojem lovne kulture i lovne kinologije te razvojem lovačkih udruga i drugih lovačkih organizacija.
Priznanja se modu dodijeliti i osobama koje su postigle zapažene rezultate iz lovne znanosti i struke.

 

Članak 7.

Istoj pravnoj ili fizičkoj osobi se priznanja po ovom Pravilniku mogu dodijeliti višekratno i jednokratno.
Zahvalnica se može dodijeliti višekratno i nezavisno od ostalih priznanja.
Pohvala se može dodijeliti jednokratno ali ne ako je istoj pravnoj i fizičkoj osobi već dodijeljena plaketa.
Plaketa se dodjeljuje jednokratno.

 

Članak 8.

Dodjelu priznanja Skupštini Saveza predlaže Izvršni odbor.

 

Članak 9.

Na temelju prijedloga Izvršnog odbora Skupština Saveza, natpolovičnom većinom članova Skupštine, donosi odluku o dodjeli priznanja.

 

Članak 10.

Na temelju odluke Skupštine Saveza, priznanje uručuje Predsjednik Saveza ili osoba koji on ovlasti na svečan način.

 

Članak 11.

O dodjeli priznanja Tajnik saveza vodi trajnu evidenciju po vrstama priznanja s temeljnim podacima i to:
ime, prezime, JMBG i adresa fizičke osobe, odnosno naziv, MB i sjedište pravne osobe,
pobliže odredbe o vrsti doprinosa za koji je dodijeljeno priznanje,
datum dodjele,
evidencijski broj priznanja, knjigu evidencije o dodijeljenim priznanjima prilikom ustanovljenja pečatom Saveza i potpisima ovjeravaju Predsjednik i tajnik Saveza.

 

Članak 12.

Vjerodostojna tumačenja značenja i primjene ovoga Pravilnika daje Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.