Na temelju članka 4. i 8. Odluke o otvaranju posebnog računa Lovačkog saveza Istarske županije “Fond za unapređenje i razvoj lovstva” Izvršni odbor Lovačkog saveza Istarske županije na svojoj sjednici održanoj 14.05.1999. godine donio je

PRAVILNIK
FONDA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

Članak 1.

Lovački savez Istarske županije (u daljnjem tekstu: Savez) radi ostvarivanja određenih ciljeva, programa unaprijeđenja lovstva, proširivanja materijalne osnove u lovstvu i obnove fonda divljači osniva FOND ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA (u daljnjem tekstu: “Fond”).

 

Članak 2.

Sredstva “Fonda” se koriste isključivo u skladu s ovim Pravilnikom.

 

Članak 3.

Sredstva iz “Fonda” za unapređivanje i razvoj lovstva daju se na korištenje lovačkim organizacijama članicama Lovačkog saveza istarske županije na njihov zahtjev.

 

Članak 4.

Izvršni odbor Lovačkog saveza na zahtjev korisnika kredita može produžiti ugovoreni rok vraćanja kredita ako postoje opravdani razlozi.

 

Članak 5.

Na odobreni iznos kredita korisnicima se obračunava kamata u visini eskontne stope NBH na dan sklapanja ugovora za manipulativne i druge troškove oko odobrenja i doznake sredstava iz “Fonda” te za vođenje njegove administracije.

 

Članak 6.

Dug korisnika kredita koji do ugovorenog ili produženog roka ne vrate kredit, odnosno ne plate dospjele anuitete, podmirit će se iz jamstva za povrat.
Za vrijeme od dana dospijeća naplate kredita, odnosno anuiteta do dana naplate korisnicima kredita zaračunavaju se zakonske zatezne kamate.
Kamate iz prethodnog stavka prihod su “Fonda” iz kojeg je odobren kredit.

 

Članak 7.

Sredstva “Fonda” za unapređenje i razvoj lovstva iz članka 3. Odluke o otvaranju posebnog računa Lovačkog saveza istarske županije “Fond za unapređenje i razvoj lovstva” daju se do 1 godine počeka i 5 godina povrata za:
1. Izgradnju lovnogospodarskih objekata,
2. Proširenje uzgajališta divljači,
3. Nabavku opreme za umjetna uzgajališta divljači,
4. Nabavku divljači za napučivanje lovišta i obnovu krvi,
5. Kupnju zemljišta i sadnica za podizanje remiza za divljač,
6. Unašanje novih vrsta divljači u lovište.

 

Članak 8.

Nepovratno korištenje sredstava “Fonda” može se odobriti isključivo područjima koja su stradala od elementarnih nepogoda ili epizotije kojom je nanesena znatna šteta kod pojedinih vrsta divljači.
Za nepovratno korištenje sredstava iz “Fonda” se može koristiti najviše 20% ukupnih sredstava.

 

Članak 9.

Pravo korištenje sredstava iz ovog “Fonda” u obliku kredita za svrhe iz članka 7. stječe se ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
1. ako se osigura 25% vlastitih financijskih sredstava od ukupno potrebne svote za svrhe za koje se traži kredit, 2. ako je Lovačkom savezu Istarske županije plaćena sva članarina za tekuću godinu i ako su podmirene ostale obveze, 3. kreditna sposobnost.

 

Članak 10.

Kredit korisnicima iz članka 9. ovog Pravilnika odobrava se na temelju dostavljenog elaborata Lovačkom savezu Istarske županije. Elaborat mora sadržavati pokazatelje iz kojih će biti vidljivo za što se traži kredit, visina kredita te ostalo potrebno za dobivanje kredita.
Uz elaborat obavezno se prilaže:
1. Odluka nadležnog tijela o traženju kredita za svrhu iz članka 7. ovog Pravilnika.
2. Jamstvo za povrat kredita može biti:
– hipoteka na imovinu,
– garancija pravne osobe,
– mjenica,
– osiguranje kredita kod osiguravajućeg društva za cijelo vrijeme trajanja kredita.
3. Troškovnik od ovlaštene pravne ili fizičke osobe za ulaganje sa opisom investicijskih radova ili nabavke opreme i ostalih ulaganja (nabavka matičnog jata, jata za leženje, divljač za napučivanje lovišta i slično),
4. Dinamika korištenja sredstava iz odobrenog kredita do 1 godine.

 

Članak 11.

Izvršni odbor Lovačkog saveza Istarske županije može raspisivati natječaje za odobravanje kredita iz članka 7. ovog Pravilnika.

 

Članak 12.

Izvršni odbor LSIŽ-e razmatra zahtjeve za dodjelu kredita te donosi Odluku o dodijeli, a financijska služba LSIŽ-e odobrene kredite daje na korištenje u roku od 15 dana od donošenja Odluke o dodjeli.
Za svaki odobreni kredit stručna služba otvara karticu korištenja kredita.

Financijska služba saveza dužna je na sjednicama Izvršnog Odbora podnositi redovito izvješće o realizaciji odobrenih kredita. Ako se neki odobreni kredit ne iskoristi u predviđenom roku ta ista sredstva se odobravaju drugim podnositeljima zahtijeva.

 

Članak 13.

U slučaju prekida rada Lovačkog saveza istarske županije sredstva “Fonda” se vraćaju onim lovačkim društvima koja su izdvajala u “Fond” po istom ključu kao i kod formiranja “Fonda”.

 

Članak 14.

Izvršni odbor Lovačkog saveza Istarske županije uz pomoć financijske službe LSIŽ-e, za svaku kalendarsku godinu sastavlja izvješće o korištenju sredstava “Fonda” te ga dostavlja na odobrenje Skupštini Lovačkog saveza Istarske županije.

 

Članak 15.

Ovaj pravilnik mijenja i dopunjava Izvršni odbor Lovačkog saveza Istarske županije. Izvršni odbor LSIŽ-e može prema potrebi izdati posebna uputstva u svezi s primjenom pravilnika ili pojedinih njegovih odredaba.

 

Članak 16.

Ako se naknadno utvrdi da je netko dobio kredit na temelju lažnih podataka i dokumenata ili je nenamjenski trošio sredstva dužan je odmah vratiti cijeli iznos sredstava sa svojim troškovima, u protivnom Izvršni odbor LSIŽ si uzima za pravo da naplatu izvrši prisilnim putem.

 

Članak 17.

Sa korisnicima kredita sklopit će se ugovor o korištenju kredita u kojem će se regulirati sve pojedinosti i način korištenja kredita.

 

Članak 18.

Za sporove nastale u svezi s primjenom ovog Pravilnika nadležan je sud u Poreču.

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.