Na temelju članka 14. Statuta, Skupština Lovačkog saveza Istarske županije nasjednici održanoj 15.03.2002. godine donijela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE
LOVAČKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom propisuje se sazivanje i način rada Skupštine Lovačkog saveza Istarske županije (u daljnjem tekstu: Skupština), te prava i obveze osoba koje sudjeluju u radu Skupštine.

 

Članak 2.

Skupština poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.
Sjednice Skupštine su javne.
Skupština može odlučiti da se njena sjednica održi bez prisustva javnosti.

 

Članak 3.

Sjednicu Skupštine mogu sazvati sazivači određeni Statutom.
Sazivač osigurava uvjete za održavanje sjednice Skupštine.
Pozivi se predstavnicima Skupštine dostavljaju 10 dana prije zakazane sjednice.
Za izvanredne sjednice Skupštine rok za dostavu poziva može biti kraći.

 

Članak 4.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina predstavnika članova saveza s pravom glasa. Odluke se donose običnom ili kvalificiranom većinom, sukladno Statutu.

 

Članak 5.

Sjednicom predsjedava i vodi predsjednik Saveza kada je sam sazvao sjednicu kao i kada je sjednicu sazvao Statutom ovlašteni sazivač.

 

Članak 6.

Nakon otvaranja sjednice predsjedavajući i tajnik Izvršnog odbora ili osoba koju predsjedavajući odredi utvrđuju broj predstavnika u Skupštini s pravom glasa.
Ako na sjednici nema dovoljno predstavnika za pravovaljano odlučivanje, sačekat će se 30 minuta da se skupi dovoljan broj predstavnika.
Ako se ni tada ne postigne dovoljan broj predstavnika, Skupština odlučuje da li će održati informativnu sjednicu bez donošenja odluka ili će se sjednica prekinuti.
Nakon utvrđivanja broja predstavnika, na prijedlog predsjedavajućeg Skupština bira zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika.

 

Članak 7.

Potom predsjedavajući otvara raspravu o prijedlogu dnevnog reda.
Nakon rasprave Skupština odlučuje o eventualnim izmjenama i prihvaćanju prijedloga dnevnog reda.

 

Članak 8.

Svaka točka dnevnog reda raspravlja se odvojeno.
Na prijedlog predsjedavajućeg, Skupština može odlučiti da se održi zajednička rasprava o više točaka dnevnog reda.

 

Članak 9.

O svakoj točki dnevnog reda svaki predstavnik u pravilu može govoriti najviše dva puta.
Predsjedavajući može odobriti da pojedini predstavnik govori više od dva puta.
Skupština može odlučiti da se trajanje govora predstavnika vremenski ograniči.
Predsjedavajući daje riječ po redoslijedu prijava za raspravu.
Nitko, osim predsjedavajućeg, ne može na sjednici govoriti prije nego dobije riječ.

 

Članak 10.

Nitko nema pravo govornika na sjednici Skupštine ometati u slobodnom izlaganju.
Izuzetno, ako se govornik udalji od teme, ako je nepotrebno opširan, ako vrijeđa ili na drugi način izaziva nazočne na sjednici, ako neprimjerno govori o odsutnim osobama i slično, predsjedavajući ga je dužan opomenuti da svoje izlaganje prilagodi potrebama sjednice i da poštuje red na sjednici.
Ako govornik ne prihvati opomenu, predsjedavajući će Skupštini predložiti da mu se izrekne mjera oduzimanja riječi.

 

Članak 11.

Nazočni predstavnici u Skupštini bez prava glasa mogu također sudjelovati u raspravi, ali ne sudjeluju u odlučivanju o donošenju odluka.

 

Članak 12.

Nakon što svi prijavljeni završe svoje izlaganje ili od njega odustanu, te ako Skupština odluči da se rasprava prekine jer je određeno pitanje dovoljno razjašnjeno, predsjedavajući zaključuje raspravu, utvrđuje konačni prijedlog odluke i daje ga na glasovanje.
Ako je Skupština objedinila raspravu za više točaka dnevnog reda, odlučuje se o svakoj točki posebno.

 

Članak 13.

Javno glasovanje na Skupštini vrši se dizanjem ruke nakon što predsjedavajući utvrdi konačni prijedlog odluke i dade ga na glasovanje.
Predsjedavajući, zapisničar i tajnik Izvršnog odbora ili druga osoba koju odredi predsjedavajući vrše prebrojavanje javnog glasovanja utvrđujući tko je:
– ZA,
– PROTIV donošenja predložene odluke i
– SUZDRŽAN od glasovanja o prijedlogu
Odluka je donesena ako je Statutom određena većina predstavnika u Skupštini s pravom glasa glasovala “ZA”.
Ako je zbroj glasova “ZA” i “PROTIV” donošenja predložene odluke isti, odluka nije donesena, a Skupština odlučuje kako će nastaviti postupak donošenja odluke.

 

Članak 14.

Odlučivanje Skupštine tajnim glasovanjem provodi se kada je to Statutom određeno ili kada to u pojedinom slučaju odluči Skupština.
Za provedbu tajnog glasovanja iz reda predstavnika u Skupštini bira se komisija od 3 člana koja priprema i provodi glasovanje, te utvrđuje i objavljuje rezultate.
Tajno glasovanje vrši se pomoću glasačkih listića. Glasački listići identični su za svaki krug glasovanja, ovjereni pečatom Saveza, moraju sadržavati prijedlog o kojem se odlučuje i na kraju riječi: “ZA”, “PROTIV” ili “SUZDRŽAN” koje predstavnik zaokružuje i tako odlučuje o prijedlogu.
Predstavnik glasuje osobno, zaokruživanjem jednog od odgovora na glasačkom listiću i na poziv predsjedavajućeg izborne komisije listić ubacuje u glasačku kutiju.
Nevažeći je glasački listić koji nije popunjen ili iz kojega se sa sigurnošću ne može utvrditi za što ili za koga je glasovano.
Ako se tajnim glasovanjem biraju tijela Saveza kandidati se na glasački listić upisuju uz redne brojeve po abecedi prezimena, a predstavnik zaokružuje redni broj kandidata na glasačkom listiću.
Izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih na sjednici Skupštine, odnosno potrebnu većinu određenu Statutom. U slučaju da dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova ili ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, odnosno za kandidate koji su dobili jednaki najveći broj glasova.
Na glasačkim listiću mora pisati koliko se kandidata bira.

 

Članak 15.

Odluke Skupštine potpisuje predsjedavajući sjednice Skupštine na kojoj je odluka donesena.

 

Članak 16.

Osobi koja narušava red na sjednici Skupštine mogu se izreći mjere:
– opomena,
– oduzimanje riječi i
– udaljenje sa sjednice.

 

Članak 17.

Opomenu izriče predsjedavajući sjednice Skupštine.
Mjeru oduzimanja riječi i udaljenje sa sjednice izriče Skupština javnim glasovanjem na prijedlog predsjedavajućeg.

 

Članak 18.

Mjera oduzimanja riječi odnosi se samo na odgovarajuću točku dnevnog reda, a mjera udaljenja sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ta mjera izrečena.
Osoba prema kojoj je izrečena mjera udaljena sa sjednice dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava, a ako to ne učini sjednica će se prekinuti i nastaviti kada se izrečena mjera izvrši.

 

Članak 19.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji sadrži:
1. redni broj sjednice,
2. mjesto i datum održavanja sjednice,
3. ime i prezime predsjedavajućeg,
4. ime i prezime nazočnih predstavnika u Skupštini,
5. ime i prezime drugih osoba nazočnih na sjednici,
6. konstataciju predsjedavajućeg o postojanju ili nepostojanju kvoruma,
7. vrijeme kada je sjednica započela i završila,
8. odluke koje je Skupština donijela, po redoslijedu točaka dnevnog reda,
9. potpis zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i predsjedavajućega.

Uz zapisnik moraju biti priloženi potpisani i pečaćeni tekstovi odluka koje je Skupština donijela, izvještaji, prijedlozi i drugi materijali po pojedinoj točki dnevnog reda i izvještaji o rezultatima glasovanja.
Zapisnici sa svim materijalima čuvaju se u arhivi Saveza.

 

Članak 20.

Vjerodostojno tumačenje ovog Pravilnika daje Skupština Saveza.

 

Članak 21.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.