Odluke Skupštine IŽ za dodjelu lovišta za daljnji desetogodišnji period

Temeljem članka 29. stavak 8. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05, 75/09, 153/09 i 14/14.), Odluke o ustanovljenju Zajedničkih lovišta na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br 4/06 i 2/08) i članka 43. st. 1. toč 2. i članka 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije", br.10/09, 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju postupka i uvjeta javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području
Istarske županije za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026. godine

Članak 1.

Predmet ove Odluke su:
- postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026. godine
- kriteriji vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije

Članak 2.

U skladu s člankom 1. ove Odluke, utvrđuje se slijedeći postupak i uvjeti javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije, te kriteriji vrjednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije:

1. Predmet natječaja - Javno usmeno nadmetanje za davanje u zakup slijedećih Zajedničkih otvorenih lovišta ustanovljenih na području Istarske županije Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 4/2006, 2/2008):

1. Zajedničko otvoreno lovište XVIII/102 „UMAG“, površine 8512 ha
sa početnom cijenom lovozakupnine od 73.375,00 kuna

2. Zajedničko otvoreno lovište XVIII/105 „GROŽNJAN“, površine 6799 ha
sa početnom cijenom lovozakupnine od 98.870,00 kuna

3. Zajedničko otvoreno lovište XVIII/109 „ĆIĆARIJA“, površine 14454 ha
sa početnom cijenom lovozakupnine od 151.195,00 kuna

4. Zajedničko otvoreno lovište XVIII/111 „LABIN“, površine 8949 ha
sa početnom cijenom lovozakupnine od 29.315,00 kuna

5. Zajedničko otvoreno lovište XVIII/123 „LOVREČ“, površine 3487 ha
sa početnom cijenom lovozakupnine od 32.745,00 kuna

6. Zajedničko otvoreno lovište XVIII/132 „ROVINJ“, površine 9805 ha
sa početnom cijenom lovozakupnine od 68.450,00 kuna

7. Zajedničko otvoreno lovište XVIII/134 „KANFANAR“, površine 4543 ha
sa početnom cijenom lovozakupnine od 28.150,00 kuna

2. Uvjeti javnog natječaja

2.1 Pristupanje javnom natječaju

Natječaju može pristupiti ponuditelj, pravna ili fizička osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske, a koja prema odredbama Zakona o lovstvu nije isključena od natječaja i koja nije kažnjavana za kazneno djelo nezakonitog lova ili za prekršaj iz članka 96. ili 99. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05,75/09,153/09 i 14/14) dok traje sigurnosna mjera, odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona.

2.2 Sadržaj ponude

Ponuditelj je dužan ponudu dostaviti Komisiji za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije u roku od 15 dana od objave oglasa u dnevnim novinama i to najkasnije petnaesti dan do 10,00 sati.

Ponuda u zatvorenoj koverti s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte ili neposredno u pisarnicu Istarske Županije na adresu: Istarska županija, Dršćevka br.3, 52 000 Pazin, s naznakom NE OTVARAJ - za Natječaj za davanje u zakup Zajedničkog otvorenog lovišta broj:.

Ponuditelj je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- original ili ovjerenu presliku izvatka iz upisa u Sudski registar za pravnu osobu ne stariji od šest mjeseci
- ovjerenu presliku osobne iskaznice za fizičku osobu
- original ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u registar udruga, ako je ponuđač udruga
- original ili ovjerenu presliku Rješenja nadležnog tijela kojim dokazuje da je registriran za obavljanje lova, a ako je ponuđač udruga original ili ovjerenu presliku Statuta udruge
- izjavu o nekažnjavanju za kazneno djelo nezakonitog lova ili prekršaj iz članka 96. ili 99. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05,75/09,153/09 i 14/14.), i to kao javnobilježničku ispravu
- izjavu da ispunjava uvjete sukladno članku 23. i 30. Zakona o lovstvu, i to: da ima stručnu službu, odnosno stručnjaka za provedbu lovnogospodarske osnove, da će osigurati financijska sredstva za provedbu lovnogospodarske osnove i naknadu štete koju počini divljač, da ima organiziranu lovočuvarsku službu, da ima lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovište za koje pristupa javnom natječaju i da ima lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ako je u lovištu za koje pristupa javnom natječaju predviđen odstrel krupne divljači
- dokaz o pologu jamčevine (preslik ovjerene uplatnice) u iznosu od 50% od početne cijene lovozakupine u korist žiro-računa Proračuna Istarske Županije broj:_____, poziv na broj:_____s naznakom: "jamčevina za javno usmeno nadmetanje za davanje u zakup lovišta broj:______
- pozitivno mišljenje Lovačkog saveza Istarske županije o sposobnostima ponuditelja za uredno ispunjavanje svih odredbi Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05,75/09,153/09 i 14/14.)

Početna cijena lovozakupnine određuje se, sukladno članku 29. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05,75/09,153/09 i 14/14), u visini vrijednosti od 50% odstrjela divljači u desetoj godini lovnogospodarske osnove obračunate po Cjeniku divljači ("Narodne novine", broj: 67/2006.), odnosno iznimno kada nema lovnogospodarske osnove u visini vrijednosti odstrjela divljači, planiranog prema broju divljači iz Odluke o ustanovljenu lovišta, obračunate po Cjeniku divljači ("Narodne novine" broj 67/2006.) Zajednička lovišta koja su predmet natječaja daju se u zakup na 10 lovnih godina, i to za period od 1.4.2016. do 31.3.2026. godine

3. Nadmetanje

Javni natječaj biti će objavljen u dnevnim novinama.
Javno otvaranje pristiglih ponuda i pregled dostavljene dokumentacije izvršit će se 15-ti (petnaesti) dan od objave Oglasa u dnevnim novinama, u Istarskoj županiji, Dršćevka br. 3, 52 000 Pazin, u 11,00 sati u prostorijama Županove zgrade, u prisutnosti ponuditelja.
Nadmetanje će provesti Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Istarske županije ( u daljnjem tekstu: Komisija) 15-ti (petnaesti) dan od objave Oglasa u dnevnim novinama u 13,00 sati, u Istarskoj županiji, Dršćevka br. 3, 52 000 Pazin, u prostorijama Županove zgrade, u prisutnosti ponuditelja.
Nadmetanju će pristupiti samo oni ponuditelji za koje se utvrdi da su ispunili sve uvjete iz ove Odluke i Oglasa koji će biti objavljen u dnevnim novinama.
Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke i javnog Oglasa, i ponude koje su pristigle izvan roka utvrđenog Oglasom neće se prihvatiti.

Svako povećanje cijene tijekom provedbe javnog usmenog nadmetanja od početne za lovište koje je predmet natječaja ne može biti manje od 1.000,00 kuna (tisuću kuna).
Lovci organizirani u lovačku udrugu koja djeluje na području zajedničkog otvorenog lovišta koje je predmet javnog usmenog nadmetanja ima pravo prvozakupa uz uvjet da prihvate najvišu ponuđenu cijenu izlicitiranu usmenim javnim nadmetanjem.
Ponuditelj koji je javnim usmenim nadmetanjem izlicitirao najvišu cijenu za zajedničko otvoreno lovište koje je predmet natječaja dužan je prije odabira najpovoljnijeg ponuditelja odnosno zaključenja nadmetanja na žiro račun Istarske županije uplatiti 50 % izlicitirane cijene umanjene za iznos uplaćene jamčevine.
Ukoliko lovačka udruga iskoristi pravo prvozakupa i prihvati najvišu izlicitiranu lovozakupninu za lovište koje je predmet javnog usmenog nadmetanja ponuditelj koji je sudjelovao u javnom usmenom nadmetanju gubi pravo na povrat jamčevine, a ponuda lovačke udruge smatrat će se najpovoljnijom ponudom uz uvjet da na žiro-račun Istarske županije prije zaključenja nadmetanja uplati 50 % izlicitirane cijene umanjene za iznos uplaćene jamčevine.
O nadmetanju se vodi zapisnik koji potpisuju svi prisutni članovi Komisije, zapisničar i svi prisutni ponuditelji.
Nadmetanje će se zaključiti 5 minuta po potvrđivanju najpovoljnije ponude.
Ukoliko ponuditelj (fizička osoba ili osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) nije u mogućnosti prisustvovati otvaranju ponuda i/ili nadmetanju punomoćnik ponuditelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda Komisiji dostaviti Punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

4. Izbor najpovoljnije ponude

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda kojom je, uz ispunjenje uvjeta iz ove Odluke, ponuđena najviša lovozakupnina.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu zajedničkog lovišta na 10 lovnih godina, najkasnije u roku od 30 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude koju na prijedlog Komisije donosi Županijska skupštine Istarske županije.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, nadmetanje će se ponoviti, te nema pravo na povrat jamčevine.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se i u slučaju da u nadmetanju sudjeluje samo jedan ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja.
Dokumentaciju koju su dostavili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene Komisija zadržava do okončanja postupka, a potom je vraća u roku od 15 dana nakon završetka nadmetanja.

Smatrat će se da nadmetanje nije uspjelo:
- ako nijedan od ponuditelja ne ispunjava uvjete ili pismenoj prijavi ne priloži svu potrebnu dokumentaciju u roku i sukladno objavljenom Oglasu objavljenom u dnevnim novinama
- ako se utvrdi da za nadmetanje nije zaprimljena ni jedna ponuda
- ako početna ponuda ponuditelja bude niža od početne cijene, objavljene u Oglasu o nadmetanju
- ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili zaključivanja ugovora o zakupu lovišta
- kada bez obzira na razlog nije došlo do zaključivanja ugovora o zakupu lovišta

Ako ponuditelj smatra da nadmetanje nije provedeno u skladu sa uvjetima natječaja iz objavljenog oglasa, ili da najpovoljniji ponuđač ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i objavljenim oglasom, može u roku od 3 dana od zaključenja nadmetanja uložiti Komisiji pismeni prigovor. Komisija je dužna u roku od 3 dana po zaprimljenom prigovoru donijeti odluku.
Odluka o prigovoru mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena podnositelju prigovora.

Davanje potrebnih tumačenja u svezi provođenja nadmetanja kao i donošenje Odluka po svim pitanjima koja se jave u tijeku i po okončanju nadmetanja u nadležnosti su Komisije i konačne su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA: 323-01/15-01/02
URBROJ: 2163/1-01/4-15-4
Pazin, 17. prosinca 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Skupštine
Valter Drandić, v.r

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05, 75/09, 153/09 i 14/14.), Prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 323-01/15-02/193, Ur.broj: 525-11/0898-15-2 od 6. studenog 2015. godine, članka 43. st. 1. toč. 2. i članka 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o produljenju Ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji
za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026. godine

Članak 1.

Predmet ove Odluke je produljenje Ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima zajedničkih lovišta u Istarskoj Županiji ustanovljenih Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 4/2006, 2/2008).

Članak 2.

U skladu s člankom 1. ove Odluke Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Istarske županije produljuje se slijedećim lovozakupnicima:

1. Lovačkom društvu "Fazan" Buje, Istarska 36, OIB: 36048696572 produljuje se Ugovor broj 18001 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/101 - "BUJE" površine 6064 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-9 od 7. lipnja 2006. godine) izmijenjen i dopunjen Aneksom Ugovora broj 18001 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/101 „Buje“ (Klasa:323-01/08-01/01, Urbroj: 2163/1-03/1-08-04 od 23. svibnja 2008. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 17.710,00 kuna.

2. Lovačkom društvu "Patka" Novigrad, Bužinija bb, OIB: 43534337399, produljuje se Ugovor broj 18003 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/103 - "NOVIGRAD" površine 2538 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-11 od 7. lipnja 2006. godine) izmijenjen i dopunjen Aneksom Ugovora broj 18003 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/103 - "NOVIGRAD" (Klasa:323-01/08-01/01, Urbroj:2163/1-03/1-08-6 od 24. svibnja 2008. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 18.040,00 kuna.

3. Lovačkom društvu "Lepus" Brtonigla, Bunarska 2, OIB:51450468271, produljuje se Ugovor broj 18004 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/104 - "BRTONIGLA" površine 3394 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-12 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 21.230,00 kuna.

4. Lovačkom društvu "Diana" Momjan, Momjan bb, OIB: 57663628806, produljuje se Ugovor broj 18006 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/106 - "MOMJAN" površine 3459 ha (Klasa: 323-01/06-01/02 Ur.broj: 2163/1-03/1-06-14 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 12.375,00 kuna.

5. Lovačkom društvu "Vepar" Oprtalj, OIB: 55680816401, produljuje se Ugovor broj 18007 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/107 - "OPRTALJ" površine 6457 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-15 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 35.062,00 kuna.

6. Lovačkom društvu "Mirna" Buzet, Trg Fontana 7, OIB: 21478675127, produljuje se Ugovor broj 18008 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/108 - "MIRNA" površine 11164 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-16 od 7. svibnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 26.812,00 kuna.

7. Lovačkom društvu "Roč" Roč, Kortina 2, OIB: 72383106788, produljuje se Ugovor broj 18010 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/110 - "ROČ" površine 4981 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-49 od 5. listopada 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 13.200,00 kuna.

8. Lovačkom društvu "Ubaš" Koromačno, Koromačno bb, OIB: 46197431784, produljuje se Ugovor broj 18012 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj: XVIII/112 - "KOROMAČNO" površine 4840 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-18 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 11.550,00 kuna.

9. Lovačkom društvu "Balotin" Vinež, Dom Snašići bb, OIB: 13583883206, produljuje se Ugovor broj 18013 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/113 - "VINEŽ" površine 4726 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-19 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 8.937,00 kuna.

10. Lovačkom društvu "Zec" Kršan, Potpićan bb, Potpićan, OIB: 17046847633, produljuje se Ugovor o broj 18014 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/114 - "KRŠAN" površine 5703 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-20 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 12.375,00 kuna.

11. Lovačkom društvu "Kamenjarka Pićan", Pićan, Pićan bb, OIB: 92108541163, produljuje se Ugovor broj 18015 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/115 - "PIĆAN" površine 4961 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-21 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 15.125,00 kuna.

12. Lovačkoj udruzi "Golub" Tinjan, Tinjan 2, OIB: 08011278064, produljuje se Ugovor broj 18016 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/116 - "Tinjan" površine 5305 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-22 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 9.625,00 kuna.

13. Lovačkoj udruzi "Fazan" Motovun, Kanal 1, OIB: 31609030321, produljuje se Ugovor broj 18017 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/117 - "MOTOVUN" površine 6785 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-23 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 12.973,00 kuna.

14. Lovačkom društvu "Vepar", Pazin, Matke Brajše Rašana 10A, OIB: 65491143638, produljuje se Ugovor broj 18018 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj: XVIII/118 - "PAZIN" površine 15846 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-24 od 7.lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 31.714,00 kuna.

15. Lovačkom društvu "Zec" Poreč, Stancija Kaligari 50, OIB: 628094000703, produljuje se Ugovor broj 18019 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/119 - "POREČ" površine 12993 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-25 od 7. lipnja 2006. godine) izmijenjen i dopunjen Aneksom Ugovora broj 18019 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/119 - "POREČ" (Klasa:323-01/08-01/01, Urbroj:2163/1-03/1-08-9 od 26. svibnja 2008. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 39.160,00 kuna.

16. Lovačkoj udruzi "Fazan" Vižinada, Vižinada 48, OIB: 24561669079, produljuje se Ugovor broj 18020 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/120 - "BLATNICA" površine 5576 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-26 od 7. lipnja 2006. godine) izmijenjen i dopunjen Aneksom Ugovora broj 18020 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/120 - "BLATNICA" (Klasa:323-01/08-01/01, Urbroj:2163/1-03/1-08-10 od 23. svibnja 2008. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 22.880,00 kuna.

17. Lovačkom društvu "Dubrava" Višnjan, Dalmatinska bb, OIB: 71916112954, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj: XVIII/121 - "DUBRAVA" površine 7649 ha (Klasa: 323-01/96-01/23, Ur.broj: 2163-01/96-1 od 24. svibnja 1996. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 38.500,00 kuna.

18. Lovačkom društvu "Lim" Vrsar, Trg Degrassi 3, OIB: 91367897719, produljuje se Ugovor broj 18022 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/122 - "KONTIJA" površine 2256 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-28 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 10.450,00 kuna.

19. Lovačkom društvu "Istra" Pula, Centar 58, Medulin, OIB: 47747965815, produljuje se Ugovor broj 8024 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj: XVIII/124 - "PULA I" površine 5835 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-30 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 10.312,00 kuna.

20. Lovačkom društvu "Union" Pula, Kukuljevićeva 5, OIB: 60502410375, produljuje se Ugovor broj 18025 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/125 - "PULA II" površine 8687 ha(Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-31 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 16.500,00 kuna.

21. Lovačkoj udruzi "Bena" Ližnjan, G. Dobran 87, Šišan, OIB: 37686596835, produljuje se Ugovor broj 18026 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/126 - "LIŽNJAN" površine 2846 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-32 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 13.750,00 kuna.

22. Lovačkoj udruzi "Marčana" Marčana, Marčana 158, OIB: 56741807859, produljuje se Ugovor broj 18027 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/127 - "MARČANA" površine 2671 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-33 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 10.312,00 kuna.

23. Lovačkom društvu "Kamenjarka" Krnica, Krnica bb, OIB: 28677980888, produljuje se Ugovor broj 18028 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/128 - "KRNICA" površine 7457 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-34 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 27.775,00 kuna.

24. Lovačkom društvu "Kamenjarka" Barban, Barban 69, OIB: 39557539760, produljuje se Ugovor broj 18029 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj: XVIII/129 - "BARBAN" površine 6230 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-35 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 18.150,00 kuna.

25. Lovačkoj udruzi "Jedinstvo" Vodnjan, Trg slobode 12, OIB: 80089461978, produljuje se Ugovor broj 18030 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/130 - "VODNJAN" površine 11645 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-36 od 7. lipnja 1996. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 30.937,00 kuna.

26. Lovačkoj udruzi "Jarebica" Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, OIB: 09170155800, produljuje se Ugovor broj 18031 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/131 - "SVETVINČENAT" površine 6222 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-37 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 20.625,00 kuna.

27. Lovačkom društvu "Jarebica" Bale, Istarska 13, OIB: 89883861369, produljuje se Ugovor broj 18033 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/133 - "BALE" površine 7307 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-39 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 27.500,00 kuna.

28. Lovačkom društvu "Zec" Žminj, Pazinska cesta bb, OIB: 52860583979, produljuje se Ugovor broj 18035 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/135 - "ŽMINJ" površine 6942 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-41 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 19.250,00 kuna.

29. Lovačkoj udruzi "Kolinka" Gračišće, Loža 1, OIB: 27190119408, produljuje se Ugovor broj 18036 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/136 - "GRAČIŠĆE" površine 5136 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-42 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 9.625,00 kuna.

30. Lovačkoj udruzi "Šljuka" Cerovlje, dom „Josip Daus“, OIB: 76679771362, produljuje se Ugovor broj 18037 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/137 - "CEROVLJE" površine 10892 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-43 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 19.250,00 kuna.

31. Lovačkoj udruzi "Srnjak" Lupoglav, Lupoglav 17, OIB: 80348464790, produljuje se Ugovor broj 18038 o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVIII/138 - "LUPOGLAV" površine 7942 ha (Klasa: 323-01/06-01/02, Ur.broj: 2163/1-03/1-06-44 od 7. lipnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2026. godine i iznos godišnje lovozakupnine od 19.250,00 kuna.

Članak 3.

Župan Istarske županije i lovozakupnici iz Članka 2. ove Odluke u skladu s člankom 30. stavkom 1. Zakona o lovstvu i ovom Odlukom, sklopit će Ugovore o zakupu zajedničkih lovišta ustanovljenih na području Istarske županije.

Članak 4.

Lovozakupnici iz Članka 2. ove Odluke dužni su u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu prava lova, donijeti lovnogospodarske osnove za lovišta iz Članka 2. ove Odluke uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede.

Članak 5.

Lovozakupnici iz Članka 2. ove Odluke dužni su, u roku 30 dana od sklapanja Ugovora o zakupu prava lova, dostaviti Istarskoj županiji garanciju banke ili avaliranu mjenicu u iznosu godišnje lovozakupnine.

Članak 6.

Ukoliko lovozakupnik iz članka 2. ove Odluke odustane od zakupa, ne pristupi sklapanju Ugovora, ne donese lovnogospodarsku osnovu, odnosno ne dostavi garanciju banke ili avaliranu mjenicu, objavit će se ponovni javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog lovišta za koje mu je ovom Odlukom odobreno produljenje Ugovora o zakupu prava lova.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA: 323-01/15-01/01
URBROJ: 2163/1-01/4-15-3
Pazin, 17. prosinca 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Skupštine
Valter Drandić, v.r

izrada: {webis}