Lovište Umag

Broj lovišta XVIII/102
Naziv Umag
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Trčka Umag
Galići 45 k
52470 Umag
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 8.512 ha
Lovna površina 7.716 ha
Lovozakupnina 28.930,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,75 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Brtonigla 12 0,1
Buje 531 6,2
Umag 7969 93,6
ukupno 8512 100
izrada: {webis}