Lovište Ubaš

Broj lovišta XVIII/12
Naziv Ubaš
Tip lovišta uzgajalište
Ovlaštenik prava lova HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Lj. F. Vukotinovića 2
10000 Zagreb
Glavne vrste divljači - jelen lopatar
- srna obična
Površina lovišta 343 ha
Lovozakupnina 4.128,00 KN

Karta lovišta

Grad-općina Površina
ha %
Raša 343 100
ukupno 343 100
izrada: {webis}