Lovište Rovinj

Broj lovišta XVIII/132
Naziv Rovinj
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Rovinj Rovinj
Lamanova bb
52210 Rovinj
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 9.805 ha
Lovna površina 8.576 ha
Lovozakupnina 36.056,90 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 4,20 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Bale 742 7,6
Kanfanar 1637 16,7
Rovinj 7426 75,7
ukupno 9805 100
izrada: {webis}