Lovište Roč

Broj lovišta XVIII/110
Naziv Roč
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Roč Roč
Kortina 2
52425 Roč
Glavne vrste divljači - jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 4.981 ha
Lovna površina 4.812 ha
Lovozakupnina 13.200,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,74 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buzet 4899 98,4
Cerovlje 19 0,4
Lanišće 46 0,9
Lupoglav 17 0,3
ukupno 4981 100
izrada: {webis}