Lovište Plominska gora

Broj lovišta XVIII/9
Naziv Plominska gora
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova PLOMINSKA GORA d.o.o.
Plominsko Zagorje bb
52234 Plomin
Glavne vrste divljači - srna obična
- muflon
- svinja divlja
- zec obični
Površina lovišta 2008 ha
Lovozakupnina 30.000,00 KN

Karta lovišta

Grad-općina Površina
ha %
Kršan 2008 100
ukupno 2008 100
izrada: {webis}