Lovište Pićan

Broj lovišta XVIII/115
Naziv Pićan
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD "Kamenjarka Pićan" Pićan
Sv. Katarina 35
52332 Pićan
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 4.961 ha
Lovna površina 4.157 ha
Lovozakupnina 15.125,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,64 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Barban 4 0,1
Cerovlje 40 0,8
Gračišće 61 1,2
Kršan 82 1,7
Pićan 4774 96,2
ukupno 4961 100
izrada: {webis}