Lovište Pazin

Broj lovišta XVIII/118
Naziv Pazin
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU Vepar Pazin
M. B. Rašana 10/a
52000 Pazin
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 15.846 ha
Lovna površina 15.230 ha
Lovozakupnina 31.714,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,08 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Cerovlje 22 0,1
Gračišće 903 5,7
Karojba 24 0,2
Motovun 79 0,5
Pazin 13291 83,9
Sveti Petar u Šumi 1399 8,8
Tinjan 124 0,8
Žminj 4 0,0
ukupno 15846 100
izrada: {webis}