Lovište Oprtalj

Broj lovišta XVIII/107
Naziv Oprtalj
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Vepar Oprtalj
Lovačka kuća bb
52428 Oprtalj
Glavne vrste divljači - jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 6.457 ha
Lovna površina 6.209 ha
Lovozakupnina 35.062,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 5,65 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buzet 408 6,3
Grožnjan 76 1,2
Motovun 72 1,1
Oprtalj 5901 91,4
ukupno 6457 100
izrada: {webis}