Lovište Novigrad

Broj lovišta XVIII/103
Naziv Novigrad
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Patka Novigrad
Bužinija bb
52466 Novigrad
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 2.538 ha
Lovna površina 2.285 ha
Lovozakupnina 18.040,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 7,89 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Brtonigla 105 4,1
Novigrad 2433 95,9
ukupno 2538 100
izrada: {webis}