Lovište Momjan

Broj lovišta XVIII/106
Naziv Momjan
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Diana Momjan
Momjan bb
52462 Momjan
Glavne vrste divljači - jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 3.459 ha
Lovna površina 3.371 ha
Lovozakupnina 12.375,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,67 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buje 3298 95,3
Grožnjan 161 4,7
ukupno 3459 100
izrada: {webis}