Lovište Mirna

Broj lovišta XVIII/108
Naziv Mirna
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Mirna Buzet
Trg fontana 7
52420 Buzet
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 11.164 ha
Lovna površina 10.767 ha
Lovozakupnina 26.812,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,49 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buzet 11081 99,3
Cerovlje 45 0,4
Lanišće 5 0,0
Motovun 32 0,3
Oprtalj 1 0,0
ukupno 11164 100
izrada: {webis}