Lovište Maj

Broj lovišta XVIII/7
Naziv Maj
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova BEV d.o.o.
Gladijatorska 8
52100 Pula
Glavne vrste divljači - jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- jarebica kamenjarka – grivna
Površina lovišta 2362 ha
Lovozakupnina 20.001,00 KN

Karta lovišta

Grad-općina Površina
ha %
Kršan 1081 45,8
Lupoglav 1281 54,2
ukupno 2362 100
izrada: {webis}