Lovište Lupoglav

Broj lovišta XVIII/138
Naziv Lupoglav
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU Srnjak Lupoglav
Lupoglav 17
52426 Lupoglav
Glavne vrste divljači - jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 7.942 ha
Lovna površina 7.734 ha
Lovozakupnina 19.250,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,49 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buzet 37 0,5
Kršan 22 0,3
Lanišće 74 0,9
Lupoglav 7809 98,3
ukupno 7942 100
izrada: {webis}