Lovište Labin

Broj lovišta XVIII/111
Naziv Labin
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Kamenjarka Labin
Ripenda Verbanci 5d
52220 Labin
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 8.949 ha
Lovna površina 7.535 ha
Lovozakupnina 12.375,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 1,64 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Kršan 1448 16,2
Labin 6105 68,2
Raša 584 6,5
Sveta Nedelja 812 9,1
ukupno 8949 100
izrada: {webis}