Lovište Kršan

Broj lovišta XVIII/114
Naziv Kršan
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Zec Kršan
Potpićan bb
52333 Potpićan
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 5.703 ha
Lovna površina 5.525 ha
Lovozakupnina 12.375,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 2,24 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Cerovlje 15 0,3
Kršan 4385 76,9
Lupoglav 6 0,1
Pićan 182 3,2
Sveta Nedelja 1115 19,6
ukupno 5703 100
izrada: {webis}