Lovište Krnica

Broj lovišta XVIII/128
Naziv Krnica
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Kamenjarka Krnica
Krnica bb
52208 Krnica
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 7.457 ha
Lovna površina 7.159 ha
Lovozakupnina 27.775,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,88 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Barban 893 12,0
Marčana 6564 88,0
ukupno 7457 100
izrada: {webis}