Lovište Gračišće

Broj lovišta XVIII/136
Naziv Gračišće
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU Kolinka Gračišće
Loža 1
52403 Gračišće
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 5.136 ha
Lovna površina 4.983 ha
Lovozakupnina 9.625,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 1,93 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Barban 34 0,7
Cerovlje 5 0,1
Gračišće 5019 97,7
Pazin 63 1,2
Pićan 11 0,2
Žminj 4 0,1
ukupno 5136 100
izrada: {webis}