Lovište Ćićarija

Broj lovišta XVIII/109
Naziv Ćićarija
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Ćićarija Lanišće
Lanišće bb
52422 Lanišće
Glavne vrste divljači - jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- smeđi medvjed
- zec obični
Površina opisana granicom lovišta 14.454 ha
Lovna površina 14.279 ha
Lovozakupnina 26.250,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 1,84 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Buzet 69 0,5
Lanišće 14272 98,7
Lupoglav 113 0,8
ukupno 14454 100
izrada: {webis}