Lovište Buje

Broj lovišta XVIII/101
Naziv Buje
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Fazan Buje
Istarska 36
52460 Buje
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 6.064 ha
Lovna površina 5.688 ha
Lovozakupnina 17.710,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 3,11 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Brtonigla 22 0,4
Buje 5679 93,7
Grožnjan 190 3,1
Umag 173 2,9
ukupno 6064 100
izrada: {webis}