Lovište Budava

Broj lovišta XVIII/2
Naziv Budava
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LU BENA Ližnjan-Šišan
Dobrana 87, Šišan
52204 Ližnjan
Glavne vrste divljači - srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
- trčka skvržulja
Površina lovišta 2926 ha
Lovozakupnina 121.500,00 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Ližnjan 2616 89,4
Marčana 310 10,6
ukupno 2926 100
izrada: {webis}