Lovište Brtonigla

Broj lovišta XVIII/104
Naziv Brtonigla
Tip lovišta otvoreno
Ovlaštenik prava lova LD Lepus Brtonigla
Školski trg bb
52474 Brtonigla
Glavne vrste divljači - srna obična
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina opisana granicom lovišta 3.394 ha
Lovna površina 3.083 ha
Lovozakupnina 21.230,00 KN
Lovozakupnina po 1 ha lovne površine 6,89 KN

Karta lovišta

Karta lovišta s ucrtanim cestama

Grad-općina Površina
ha %
Brtonigla 3054 90,0
Buje 41 1,2
Grožnjan 86 2,5
Novigrad 187 5,5
Umag 26 0,8
ukupno 3394 100
izrada: {webis}