Lovište Barbariga

Broj lovišta XVIII/1
Naziv Barbariga
Tip lovišta uzgajalište
Ovlaštenik prava lova CENTAR ZA REPRODUKCIJU U STOČARSTVU HRVATSKE d.o.o
Bani 83
10010 Zagreb
Glavne vrste divljači - jelen lopatar
- muflon
Površina lovišta 160 ha
Lovozakupnina 19.500,00 KN

Karta lovišta

Grad-općina Površina
ha %
Bale 160 100
ukupno 160 100
izrada: {webis}