Kako postati lovac

Biti pravi lovac je više nego znati pucati na divljač i odstrijeliti je čim više. Ovo bi pravom lovcu trebalo biti zadnje na umu.

Iz tog razloga želimo da se kroz lovačko obrazovanje stekne odgovorno ponašanje u poštivanju lovačkih zakona i pravila, prvenstveno sa svrhom da se umanji broj nesreća u lovu i da se stvori iskusnog i pouzdanog lovca koji će svoje pozitivno lovačko iskustvo prenositi na mlade i tako osigurati nastavak lovačkih običaja i tradicije respektirajući ostale lovce i prirodu uopće.

Svima koji žele postati lovac, obrazovanje koje je kratko ali i dovoljno dugo da se prenese određeno znanje i iskustvo da vas drugi vide u pozitivnom smislu, jer opreza u lovu sa lovačkim oružjem nikada dosta. Moramo imati na umu da se svakom opreznom lovcu nesreća u lovu može dogoditi, ali još više da se neopreznom, bahatom i nepouzdanom lovcu nesreća mora dogoditi.

Ovo smo htjeli samo u kratkim crtama spomenuti prije nego navedemo postupak i radnje koje se treba obaviti da bi se postalo lovac.

1.Prijaviti se u jedno od lovačkih društava, udruga kao kandidat – pripravnik koji vas putem Lovačkog saveza Istarske županije prijavljuju u Hrvatski lovački savez,
Prijavu je najbolje podnijeti početkom godine tj. do kraja tekuće lovne godine. U svakom lovačkom društvu, udruzi dobivaju se određene radnje koje kandidat mora odraditi (izrada pojilice ili hranilice, čeke, oranje i zasijavane određene parcele…..

Prijaviti se možete i direktno u Lovački savez Istarske županije ali napominjemo da se nakon položenog lovačkog ispita prilikom upisa u lovačko društvo, udrugu odrađuju gore navedene radnje koje je kandidat koji je upisan preko udruge već odradio u svom stažiranju.

2.Nakon što ste se prijavili na jedan od prethodnih načina, popunili Prijavnicu za upis u program osposobljavanja za lovca s kandidatom se sklapa pisani Ugovor o osposobljavanju. za lovca i polaganju lovačkog ispita.
Za sve pripravnike organizira se seminar odnosno predavanja u vremenu od 90 sati i šest ispitnih područja i vježbi koja su:

R. br. Nastavno ispitno područje T V T+V
1. Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila 10 0 10
2. Prirodoslovlje i bolesti divljači 23 10 33
3. Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu 20 10 30
4. Lovna kinologija 14 5 19
5. Lovačko oružje, strjeljivo i lovna balistika 13 10 23
6. Osnove ekologije i zaštite prirode 10 0 10
ukupno sati: 90 35 125

3.Nakon završetka predavanja krajem rujna odnosno početkom listopada organizira se lovački ispit.
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini predsjed­nik i ispitivači za pojedino ispitno područje.
Nakon položenog pismenog dijela ispita polaže se usmeni dio ispita.
Pismeni dio ispita smatra se da je položio ispitanik koji je uspješno odgovorio na 70% postavljenih pitanja.
Na usmenom dijelu ispita ispitanik koji ne zadovolji iz jednog ili dva ispitna područja upućuje se na ponovni usmeni ispit, "popravni" iz ta dva područja.
Ispitanik koji ne zadovolji na usmenom više od dva ispitna područja ponovno se upućuje na pismeni dio ispita.
Ispitaniku koji je položio ispit izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti i Diploma o položenom lovačkom ispitu.

4.Novim lovcima uručuju se Diplome i Uvjerenja na svečan način uz prigodnu zakusku, druženje sa članovima Izvršnog odbora Lovačkog saveza, članovima ispitnog povjerenstva, a sve na trošak Lovačkog saveza Istarske županije.

Troškovi lovačkog ispita

Troškovi osposobljavanja 2.000,00 kn
Članarina Lovačkog saveza Istarske županije 500,00 kn

Troškovi podrazumijevaju pravo na literaturu koju osigurava Hrvatski lovački savez, pravo na Lovački vjesnik i osiguranje od nezgode u lovištu.

Nakon položenog lovačkog ispit podnosi se Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice i Molba za prijem u Lovačko društvo, udrugu. Uplaćuje se upisnina u Lovačko društvo, udrugu (svako LD autonomno određuje upisninu) i upisnina u Lovački savez Istarske županije u iznosu 200,0 kn kao i članarine te se podnosi Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja policijskoj postaji.

Nakon dobivanja oružja i dobivanja prvog Dopuštenja za lov. Dobra Vam kob!

izrada: {webis}